Không thể thu hồi di sản là lãng phí, mất mát lớn

Không thể thu hồi di sản là lãng phí, mất mát lớn


Sự Kiện