900 lính đánh thuê Syria trở về từ Nagorno-Karabakh

900 lính đánh thuê Syria trở về từ Nagorno-Karabakh


Sự Kiện