Nga-Syria buộc Thổ phải trả giá vì bảo kê đối lập-khủng bố?

Nga-Syria buộc Thổ phải trả giá vì bảo kê đối lập-khủng bố?


Sự Kiện