PVN với Tuyên giáo – Truyền thông

(Doanh nghiệp) - Đồng hành với sự nghiệp cách mạng của dân tộc và của PVN, công tác chính trị, tư tưởng, tuyên giáo, truyền thông luôn được coi trọng

45 năm qua, TĐ Dầu khí VN đã phát triển, trở thành trụ cột của nền kinh tế đất nước với nhiệm vụ quan trọng là tìm kiếm, khai thác nguồn tài nguyên, bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển.

PVN voi Tuyen giao – Truyen thong
Các nhà báo trên công trường dầu khí

Hiện nay, với hệ thống cơ sở vật chất công nghiệp dầu khí hoàn chỉnh, đồng bộ từ tìm kiếm, thăm dò, khai thác, chế biến dầu khí, đến công nghiệp khí, công nghiệp điện và dịch vụ dầu khí..., hoạt động của PVN luôn tác động toàn diện, rõ nét đối với nhiều lĩnh vực kinh tế, khoa học công nghệ của đất nước, đặc biệt là ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển công nghiệp, nông nghiệp, thương mại ở nhiều địa phương.

Đồng hành với sự nghiệp cách mạng của dân tộc và của PVN, công tác chính trị, tư tưởng, tuyên giáo, truyền thông luôn được coi trọng.

Nhận thức vai trò, tầm quan trọng và sự cần thiết của công tác tuyên giáo, truyền thông, Đảng ủy và Tập đoàn đã chủ động, kịp thời ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo công tác truyền thông và xây dựng phát triển văn hóa doanh nghiệp.

Đảng ủy Tập đoàn rất chủ động hình thành nghị quyết để triển khai Hội đồng thành viên của ban Điều hành chính thức thành lập các ban xây dựng đảng  hợp nhất với ban chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng. Từ chủ trương này, nhằm chuyên môn hóa và nâng cao hiệu lực của công tác tuyên giáo, truyền thông trong tiến trình tái cấu trúc quản trị doanh nghiệp, tháng 10/2018, Ban Truyền thông và văn hóa doanh nghiệp Tập đoàn ra đời và đi vào hoạt động. Đây là bước đi kịp thời trong việc tổ chức, thực hiện các hoạt động tuyên giáo, truyền thông thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả.

Sau hợp nhất, công tác tuyên giáo không bị hạn chế mà còn có điều kiện để phát triển hơn, gắn bó hơn giữa công tác xây dựng Đảng của doanh nghiệp thông qua các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng cũng như nhiệm vụ của doanh nghiệp trong lĩnh vực tuyên truyền.

Đảng ủy PVN tiếp tục ban hành NQ về công tác truyền thông và văn hóa doanh nghiệp nhằm khẳng định vai trò của công tác truyền thông.

Mục tiêu và nhiệm vụ xuyên suốt của công tác tuyên giáo, truyền thông dầu khí tập trung vào 5 nhóm nội dung trọng yếu sau đây:

Một là, tuyên truyền phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về năng lượng và dầu khí đến với người lao động, đến với cán bộ đảng viên trong toàn Tập đoàn.

Hai là, động viên, cổ vũ để người lao động Dầu khí hưởng ứng những chủ trương đó, cùng tham gia triển khai tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng, các chủ trương lớn của Tập đoàn trong toàn hệ thống.

Ba là, định hướng, tạo dư luận tích cực và đồng thuận không chỉ trong nội bộ doanh nghiệp mà với toàn xã hội để các cấp, các ngành và người dân hiểu đúng và đầy đủ, khách quan, chính xác về các hoạt động và những trọng trách mà PVN đang gánh vác.

Tích cực quảng bá thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ của Tập đoàn và các doanh nghiệp trong ngành ra thị trường, đến với người tiêu dùng.

Năm là, phản ánh kịp thời những bất cập về mặt pháp lý, vướng mắc về cơ chế tài chính- đầu tư, khó khăn về thị trường..., trong quá trình hoạt động của Tập đoàn.

Với phương châm “Truyền thông đi trước một bước”, công tác truyền thông của PVN đã có chuyển biến rõ rệt, đạt được những kết quả tích cực, thông tin kịp thời, chính xác về hoạt động và nâng cao uy tín, hình ảnh, thương hiệu của Tập đoàn và các đơn vị thành viên.

Đến thời điểm hiện tại, PVN có 4 cơ quan báo chí gồm Tạp chí Năng lượng Mới, Tạp chí điện tử PetroTimes, Tạp chí Dầu khí, Tạp chí Công đoàn Dầu khí với trên 40 nhà báo, phóng viên chuyên nghiệp.

Toàn hệ thống có 14 bản tin, chuyên san và 97 trang tin điện tử, website nội bộ với hơn 100 chuyên viên làm công tác truyền thông.

Ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp Tập đoàn luôn giữ mối liên hệ mật thiết với các cơ quan quản lý báo chí và xây dựng mối quan hệ hợp tác với hơn 50 cơ quan báo chí, truyền thông đại chúng. Đồng thời kết nối thường xuyên với hàng trăm nhà báo phóng viên có tâm  và sự hiểu biết toàn diện về công nghiệp dầu khí và luôn sẵn sàng dấn thân trên mặt trận thông tin truyền thông dầu khí.

Hệ thống tuyên giáo truyền thông PVN hiện đang tiếp tục nâng cao trách nhiệm, năng lực chuyên môn để có phương án, kịch bản xử lý khủng hoảng truyền thông; cải tiến và đổi mới phương pháp thông tin tuyên truyền, chú trọng vào các chuyên đề, nhóm vấn đề thiết thực gắn với hoạt động của PVN và các đơn vị thành viên nhằm tạo dư luận xã hội tích cực, góp phần tháo gỡ cơ chế, chính sách giúp PVN vượt qua khó khăn, ổn định và phát triển.

Trần Thị Sánh

Thứ Tư, 29/07/2020 14:08

Sự Kiện