Bầu lãnh đạo chủ chốt của LHHVN nhiệm kỳ 2020-2025

(Liên hiệp hội) - 5 năm qua, LHHVN đã có những bước phát triển quan trọng, đạt nhiều kết quả trên các mặt tư vấn, phản biện, giám định xã hội...

Ngày 25/12, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (LHHVN) chính thức diễn ra tại Hà Nội.

Sự kiện trọng đại của LHHVN mang chủ đề Phát huy tinh thần đoàn kết và sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động và phát triển LHHVN vững mạnh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi lẵng hoa chúc mừng tới Đại hội.

Tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của LHHVN có hơn 900 đại biểu, trong đó có 649 đại biểu chính thức, 176 đại biểu khách mời, bao gồm các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ, ban, ngành Trung ương, đại diện một số tỉnh ủy, thành ủy, các nguyên lãnh đạo LHHVN qua các thời kỳ.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến tham dự và chỉ đạo đại hội.

Phát biểu khai mạc đại hội, GS.TSKH Đặng Vũ Minh, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch LHHVN cho biết, trong 5 năm qua, LHHVN đã có những bước phát triển quan trọng, đạt nhiều kết quả trên các mặt tư vấn, phản biện và giám định xã hội; nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, bảo vệ môi trường; giáo dục và đào tạo, thông tin và phổ biến kiến thức, phát tiển cộng đồng, xóa đói giảm nghèo; động viên quần chúng tham gia hoạt động sáng tạo KHCN, tôn vinh trí thức, hợp tác trong và ngoài nước.

"Đặc biệt, hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của LHHVN ngày càng có vai trò quan trọng, phản ánh trung thực, khách quan ý kiến của đội ngũ trí thức KHCN và đã có những đóng góp tích cực cho việc hoạch định chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các chương trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước", Chủ tịch LHHVN đánh giá.

Chỉ thị số 42-CT/TW của Bộ Chính trị ngày 16/4/2010 đã khẳng định, LHHVN là  tổ chức chính trị - xã hội do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, có chức năng tập hợp, đoàn kết và phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức KHCN Việt Nam ở trong và ngoài nước.

Với quan điểm chỉ đạo đó, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của LHHVN tập trung đóng góp ý kiến cho hoạt động trong nhiệm kỳ vừa qua và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới. Đại hội nghe thảo luận và biểu quyết thông qua báo cáo tổng kết hoạt động của LHHVN khóa VII, phương hướng hoạt động khóa VIII; báo cáo kiểm điểm hoạt động của Hội đồng Trung ương và Đoàn Chủ tịch LHHVN khóa VII, báo cáo kết quả công tác kiểm tra của LHHVN khóa VII và phương hướng, nhiệm vụ khóa VIII.

Đại hội cũng sẽ bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của LHH trong nhiệm kỳ tới.

Bau lanh dao chu chot cua LHHVN nhiem ky 2020-2025
Chủ tịch LHHVN Đặng Vũ Minh phát biểu khai mạc Đại hội

Trong buổi sáng 25/12, Đại hội Đại biểu lần thứ VIII của LHHVN đã nghe ông Phạm Văn Tân, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký LHHVN trình bày báo cáo tóm tắt Báo cáo chính trị của Hội đồng Trung ương khóa VII.

Theo đó, trong nhiệm kỳ qua, toàn hệ thống đã chủ động thực hiện Nghị quyết Đại hội VII của Liên hiệp Hội Việt Nam và đạt được những kết quả tích cực. Công tác tập hợp, đoàn kết trí thức được đổi mới, công tác chính trị, tư tưởng đối với đội ngũ trí thức KHCN được quan tâm hơn, góp phần ổn định tình hình chính trị - xã hội trong nước. Vị thế, vai trò chính trị - xã hội của LHH ở Trung ương, địa phương được tiếp tục khẳng định; hệ thống 2 cấp của LHH từ Trung ương đến địa phương ngày được củng cố và hoàn thiện; hầu hết các LHH địa phương sử dụng chung Điều lệ LHHVN; việc thành lập đảng đoàn của LHH ở Trung ương, địa phương được quy định cụ thể trong Quy định thi hành điều lệ Đảng.

Tổ chức bộ máy từ Trung ương đến địa phương từng bước củng cố, phát triển; số hội thành viên và tổ chức KHCN trực thuộc tăng lên đáng kể, thu hút được trên 3,7 triệu hội viên, trong đó có khoảng 2,2 triệu hội viên trí thức; 15% LHH tỉnh, thành phố có đại diện lãnh đạo chủ chốt tham gia Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Nội dung và phương thức hoạt động ngày càng đa dạng, phong phú; hoạt động tôn vinh trí thức KHCN tiêu biểu được LHHVN khởi xướng và lan tỏa tới nhiều hội thành viên; Diễn đàn khoa học chuyên nghiệp của trí thức được triển khai thường xuyên góp phần tạo môi trường mới để thu hút nhiều trí thức bày tỏ quan điểm và đóng góp ý kiến quan trọng trong việc xây dựng chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Nhiều chương trình thỏa thuận hợp tác giữa LHHVN với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các bộ, ngành, địa phương, trường đại học, tập đoàn được ký kết, tạo điều kiện thuận lợi để LHH ở Trung ương, địa phương, các hội ngành thành viên, các tổ chức KHCN triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn theo các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, tư vấn, phản biện và giám định xã hội, truyền thông và phổ biến kiến thức, thúc đẩy các phong trào sáng tạo kỹ thuật và hợp tác quốc tế, góp phần đáng kể vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Dù vậy, báo cáo chính trị của Hội đồng Trung ương khóa VII cũng chỉ ra rằng, địa vị pháp lý của LHH ở Trung ương, địa phương là tổ chức chính trị - xã hội chưa đầy đủ. Mặc dù LHHVN được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ khẳng định là tổ chức chính trị - xã hội, có hệ thống từ Trung ương đến các tỉnh, thành phố, nhưng thiếu văn bản quy phạm pháp luật thể chế hóa đầy đủ các chủ trương trên thành các cơ chế, chính sách đối với LHH ở Trung ương, địa phương như các tổ chức chính trị - xã hội khác.

Thiếu các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể từ Trung ương về công tác tổ chức bộ máy, chế độ chính sách, các hoạt động đối với LHH địa phương; công tác quản lý, hỗ trợ cơ quan báo chí, xuất bản và tổ chức KHCN chưa được quan tâm đúng mức.

Các hội ngành thành viên và tổ chức KHCN trực thuộc tuy có phát triển về số lượng nhưng chất lượng và hiệu quả hoạt động còn hạn chế; nội dung và hình thức hoạt động chưa hấp dẫn trí thức trẻ, trí thức trong doanh nghiệp và trí thức người Việt Nam ở nước ngoài tham gia. Cơ chế vận hành của một số LHH địa phương và một số Hội ngành toàn quốc chưa năng động, đổi mới sáng tạo.

Hoạt động của LHH ở Trung ương, địa phương và các hội ngành thành viên chưa tương xứng với tiềm năng và thế mạnh hiện có. Một số hội ngành thành viên chưa phát huy được vai trò nòng cốt trong việc tổ chức các phong trào quần chúng tiến quân vào khoa học kỹ thuật; thiếu sự chủ động kết nối và hợp tác chặt chẽ với các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và chính quyền địa phương để giải quyết những vấn đề phát triển kinh tế - xã hội liên quan đến lĩnh vực hoạt động của hội.

Là tổ chức chính trị - xã hội, nhưng cơ cấu tổ chức bộ máy chưa thống nhất từ Trung ương đến địa phương và giữa các địa phương với nhau.

"Mặc dù Chỉ thị số 42-CT/TW đã ban hành được gần 10 năm và Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về “Thi hành điều lệ Đảng” đã được 4 năm, nhưng đến nay chỉ có 50/63 LHH địa phương có tổ chức đảng đoàn . Tổ chức bộ máy và nhân sự lãnh đạo của các LHH địa phương còn nhiều khác biệt, chưa thống nhất; thiếu văn bản pháp lý quy định nhân sự trong biên chế được Nhà nước giao làm việc tại cơ quan LHH ở Trung ương và địa phương là công chức, viên chức; chế độ, chính sách của người lao động đang công tác tại các LHH địa phương chưa bình đẳng như các tổ chức chính trị - xã hội khác", báo cáo chính trị đánh giá.

Bên cạnh đó, cơ sở vật chất và điều kiện làm việc của các hội ngành thành viên và tổ chức trực thuộc còn khó khăn. Các hội ngành thành viên, các tổ chức KHCN ngoài công lập ít có cơ hội tiếp cận với nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước.

Chưa gắn kết được chặt chẽ mối quan hệ giữa trí thức KHCN với cộng đồng doanh nghiệp để góp phần biến KHCN trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp. Mối quan hệ phối hợp giữa LHH ở Trung ương, địa phương với các hội ngành thành viên, giữa các hội thành viên với nhau còn lỏng lẻo, chưa thường xuyên.

Bởi vậy, mục tiêu của LHHVN khóa VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 là xây dựng LHH từ Trung ương đến địa phương là tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh, cùng với các hội ngành thành viên giữ vai trò nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết rộng rãi và phát huy trí tuệ sáng tạo của đội ngũ trí thức KHCN; đại diện cho ý chí và nguyện vọng của đội ngũ trí thức KHCN, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các hội ngành thành viên và hội viên hoạt động trong các hội; là nhân tố quan trọng đưa KHCN trở thành động lực phát triển nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, hiện đại, hội nhập quốc tế sâu rộng, góp phần phát triển bền vững đất nước.

Nhiệm vụ của LHHVN khóa VIII là: Tiếp tục phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền thúc đẩy thể việc chế hóa các văn bản của Đảng về LHHVN; Tiếp tục củng cố, kiện toàn phát triển tổ chức, làm tốt công tác hội viên; Nâng cao năng lực và đẩy mạnh thực hiện hoạt động chuyên môn, trong đó: Đẩy mạnh hoạt động phổ biến kiến thức, truyền thông kết quả hoạt động của LHHVN trên các phương tiện thông tin đại chúng;

Chủ động thực hiện và nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội, trong đó có xây dựng và thường xuyên cập nhật cơ sở dữ liệu chuyên gia tư vấn, phản biện và giám định xã hội của LHH ở Trung ương, địa phương và các hội ngành thành viên.

Chú trọng công tác nghiên cứu ứng dụng tiến bộ KHCN trong phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường; Tích cực tham gia tông tác xã hội hóa hoạt động KHCN bảo vệ môi trường, giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân; Chú trọng hoạt động tôn vinh trí, khuyến khích và thúc đẩy sáng tạo KHCN Việt Nam; Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Cơ quan Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam; Tăng cường và mở rộng hợp tác quốc tế.

Minh Thái

Thứ Sáu, 25/12/2020 09:27

Sự Kiện