Đói ăn, đàn khỉ xuống núi: Dân tiếp tế sữa, hoa quả

Đói ăn, đàn khỉ xuống núi: Dân tiếp tế sữa, hoa quả


Sự Kiện