Ứng viên kế nhiệm bà Merkel nói về Nord Stream 2

Ứng viên kế nhiệm bà Merkel nói về Nord Stream 2


Sự Kiện