Khánh Hòa: cải cách hành chính đã làm được gì?

(Diễn đàn trí thức) - Tỉnh Khánh Hòa khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.

I. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU, TRIỂN KHAI

Nhằm cụ thể hóa trọng tâm nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công và chất lượng dịch vụ công, Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2011-2020 của Chính phủ đã đặt ra mục tiêu đến năm 2015: Sự hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính đạt trên 60%, đối với dịch vụ sự nghiệp công đạt trên 60%. Phấn đấu đến năm 2020, nâng lên trên 80%.

Khanh Hoa: cai cach hanh chinh da lam duoc gi?
Đến năm 2020, tỉnh Khánh Hòa đạt mục tiêu sự hài lòng trên 80% mà Chính phủ đã đề ra. Đồng thời, để có sơ sở vững chắc hoàn thành mục tiêu 2020, Chương trình CCHC của tỉnh đặt yêu cầu phấn đấu đến năm 2015.

Quán triệt Chương trình tổng thể CCHC của Chính phủ, Chương trình CCHC tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011-2020 đã xác định: Đến năm 2020, tỉnh Khánh Hòa đạt mục tiêu sự hài lòng trên 80% mà Chính phủ đã đề ra. Đồng thời, để có sơ sở vững chắc hoàn thành mục tiêu 2020, Chương trình CCHC của tỉnh đặt yêu cầu phấn đấu đến năm 2015: Sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính đạt trên 70%, đối với đơn vị sự nghiệp công lập đạt trên 60%.

Quá trình triển khai thực hiện được tiến hành theo 03 bước như sau:

1. Nghiên cứu, triển khai rút kinh nghiệm

Ngay trong năm 2013, UBND tỉnh Khánh Hòa đã phê duyệt kế hoạch, giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Trường Đại học Nha Trang căn cứ Quyết định số 1381/QĐ-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và thực tiễn của địa phương để nghiên cứu, xây dựng Đề cương triển khai khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ một số cơ quan, đơn vị, địa phương và một số bệnh viện đa khoa, chuyên khoa thuộc tỉnh nhằm rút kinh nghiệm.

Trong đợt này, các chuyên gia và lực lượng điều tra viên của Sở Nội vụ, Trường Đại học Nha Trang đã tiến hành khảo sát, lấy ý kiến của 2.758 tổ chức, cá nhân (06 sở: 424 phiếu; 03 lĩnh vực ngành dọc: 796 phiếu; 08 UBND cấp huyện: 778 phiếu; 08 bệnh viện đa khoa và 03 bệnh viện chuyên khoa: 760 phiếu). Tổ chức, cá nhân được khảo sát, phỏng vấn là khách hàng đã có giao dịch công việc, thủ tục hành chính, sử dụng dịch vụ tại cơ quan hành chính và đơn vị khám, chữa bệnh. Đối với cơ quan hành chính, danh sách khách hàng do chính cơ quan được đánh giá cung cấp, có giao dịch trong quý trước gần nhất với kỳ đánh giá, tối thiểu 400 người, nếu ít hơn thì cung cấp toàn bộ danh sách từ đầu năm 2013, và mẫu điều tra được chọn ngẫu nhiên từ danh sách này. Đối với các bệnh viện, điều tra viên trực tiếp phỏng vấn bệnh nhân (hoặc người nhà) ngay tại nơi khám chữa bệnh.

Từ mô hình nghiên cứu đề xuất (sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng kết hợp định tính), bản câu hỏi điều tra được xây dựng trên cơ sở cụ thể hóa 6 tiêu chí, áp dụng thang đo 5 mức độ để khách hàng đánh giá và đo lường mức độ chỉ số hài lòng đạt được.

Kết quả năm 2013, trong 06 sở được đánh giá, cao nhất đạt 74,66%; thấp nhất đạt 70,16% (trung bình 73,14%). Lĩnh vực BHXH, đơn vị cao nhất đạt 79,3%, thấp nhất 57,16% (trung bình 70,01%). Lĩnh vực Thuế, cao nhất 78,55%; thấp nhất chỉ đạt 62,34% (trung bình 70,97%). Lĩnh vực Kho bạc Nhà nước, cao nhất đạt 81,58%; thấp nhất đạt 68,21% (trung bình 76,65%). Đối với UBND cấp huyện, chỉ số hài lòng trung bình cũng chỉ đạt 72,47%. Đối với 11 bệnh viện đa khoa và chuyên khoa, chỉ số hài lòng trung bình đạt 73,27%, trong đó có đơn vị chỉ đạt 65,38%.

Dự thảo Báo cáo kết quả đưa ra Hội thảo lấy ý kiến được các chuyên gia, các cơ quan, đơn vị, địa phương, đại diện tổ chức, hiệp hội đánh giá là có tính khoa học, tính thực tiễn, làm rõ được những nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng, bảo đảm độ tin cậy thống kê. Và quan trọng là chính các cơ quan, đơn vị, địa phương được khảo sát cũng thẳng thắn nhìn nhận rằng đánh giá của khách hàng rất sát với kết quả mà các cơ quan, đơn vị, địa phương đạt được; kết quả chỉ số mức độ hài lòng do vậy được sự thống nhất cao của các cơ quan, đơn vị. Từ kết quả đó, UBND tỉnh đã phê duyệt và công bố bản báo cáo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai các giải pháp khắc phục yếu kém, nâng cao sự hài lòng, giao Sở Nội vụ chủ trì hoàn thiện mô hình, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện giai đoạn tiếp theo.

2. Hoàn thiện phương pháp và thể chế hóa

Từ kết quả thực hiện năm 2013, đồng thời lúc này Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã ban hành Đề án xác định phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công, dịch vụ giáo dục công, UBND tỉnh giao Sở Nội vụ tiến hành nghiên cứu, hoàn thiện mô hình khảo sát đánh giá, trình UBND tỉnh ban hành Quy chế khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa theo Quyết định số 2072/QĐ-UBND ngày 12/8/2014.

Theo Quy chế này, việc khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng sẽ được thực hiện định kỳ hàng năm, áp dụng đối với cơ quan hành chính gồm: Các sở thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và 06 lĩnh vực ngành dọc; đối với dịch vụ sự nghiệp công thực hiện cho lĩnh vực sự nghiệp y tế, lĩnh vực sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Mỗi khối cơ quan, lĩnh vực được đánh giá mức độ hài lòng căn cứ 06 tiêu chí phù hợp với đặc thù, bản câu hỏi điều tra được cụ thể hóa và cập nhật hàng năm cho phù hợp với điều kiện thực tế. Để bảo đảm tính khả thi, UBND tỉnh quy định rõ lộ trình và trách nhiệm thực hiện.

Thứ Bảy, 24/12/2016 10:21

Đọc nhiều nhất
Sự Kiện