Chịu trách nhiệm và giải trình

(Diễn đàn trí thức) - "Tôi xin được nhắc lại và sẵn lòng chờ đợi trả lời của hai Bộ, theo ý kiến mà VPCP đã truyền đạt" - GS.TSKH Nguyễn Ngọc Trân.

Văn phòng Chính phủ vừa có công văn số 1345/VPCP-NN đề ngày 18.2.2019, gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đây là công văn thứ hai, sau lần thứ nhất, công văn số 893/VPCP-NN ngày 30.01.2019, cũng gửi đến hai Bộ này về dự án hệ thống thủy lợi Cái Lớn – Cái Bé.

Chiu trach nhiem va giai trinh
Hình phối cảnh cống Cái Lớn

Tôi có tên trong danh sách các nơi văn bản được gửi cả hai lần. Vì không phải là văn bản không được phổ biến, và để dư luận có thể theo dõi diễn biến của hồ sơ Dự án Hệ thống thủy lợi Cái Lớn – Cái Bé, dưới đây xin được trích nguyên văn:

Công văn 893/VPCP-NN ngày 30.01.2019

“Văn phòng Chính phủ nhận được Thư của Giáo sư Nguyễn Ngọc Trân đề ngày 05 và ngày 08 tháng 01 năm 2019 gửi Thủ tướng Chính phủ liên quan đến Dự án Hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé (Thư được sao gửi kèm theo).

Theo quy định tại Quy chế làm việc của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Văn phòng Chính phủ chuyển đến các Bộ để nghiên cứu, xử lý theo chức năng quản lý nhà nước được giao và trả lời Giáo sư Nguyễn Ngọc Trân biết”.

Công văn 1345/VPCP-NN ngày 18.02.2019

“Ngày 13 tháng 01 năm 2019, Giáo sư Nguyễn Ngọc Trân có thư gửi Thủ tướng Chính phủ kiến nghị liên quan đến việc phê duyệt Dự án Hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé (thư được sao gửi kèm theo). Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giao các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, chủ động thông tin, chịu trách nhiệm và giải trình các nội dung liên quan theo chức năng quản lý nhà nước, nhiệm vu được giao và trả lời Giáo sư Nguyễn Ngọc Trân.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ biết, thực hiện”.

Những nội dung mà theo tôi cần được hai Bộ chịu trách nhiệm và giải trình liên quan đến Quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM số 3805/QĐ-BTNMT ngày 18.12.2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, và Quyết định số 5078/QĐ-BNN-XD ngày 25.12.2018 phê duyệt Dự án, đã được nêu trong bài “Những câu hỏi đang chờ trả lời”.

Tôi xin được nhắc lại và sẵn lòng chờ đợi trả lời của hai Bộ, theo ý kiến mà VPCP đã truyền đạt, không chỉ cho riêng tôi, mà còn để góp phần vào minh bạch hóa các quyết định của hai Bộ vì chúng liên quan đến việc triển khai Nghị quyết 120/NQ-CP, đến việc sử dụng tài nguyên nước, đến bảo vệ môi trường và sử dụng, để khởi đầu, 3300 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ./.

  • GS.TSKH Nguyễn Ngọc Trân
    Đại biểu Quốc hội các khóa IX, X, XI.

Thứ Hai, 25/02/2019 07:49

Đọc nhiều nhất
Sự Kiện