Bộ Nội vụ định hướng hoàn thiện chế độ công vụ

(Diễn đàn trí thức) - Chế độ công vụ- công chức chuyên nghiệp, hiện đại phải nhằm nâng cao chất lượng công chức Việt Nam trong điều kiện cải cách hành chính.

 Bộ Nội vụ đưa ra 7 định hướng về  xây dựng chế độ công chức-công vụ chuyên nghiệp, hiện đại, nhằm nâng cao chất lượng công chức Việt Nam trong điều kiện cải cách hành chính.

1. Tiếp tục thống nhất nhận thức về tính cấp thiết của việc nâng cao phẩm chất, năng lực, trách nhiệm công vụ, trách nhiệm xã hội của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Trong bối cảnh mới, nguồn lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là vô hạn, nếu biết đầu tư phát triển và sử dụng hợp lý, do vậy, đầu tư nâng cao năng lực thực thi công vụ của cán bộ, công chức và trách nhiệm xã hội của viên chức là loại đầu tư có hiệu quả nhất. Kinh nghiệm cải cách hành chính hơn 10 năm qua của nước ta cho thấy nếu cán bộ, công chức, viên chức thiếu năng lực và động lực, nhất là không nhiệt tình thực hiện cải cách thì khó có thể tạo được chuyển biến trong nền hành chính nhà nước.

Do vậy, nâng cao phẩm chất, năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là yếu tố quyết định việc xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, minh bạch, hiệu quả vì nhân dân, phục vụ nhân dân, góp phần quan trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phòng chống tham nhũng và bảo đảm sự thành công của công cuộc cải cách mà Đảng và Nhà nước ta đang quyết tâm thực hiện.

Nhận thức rõ yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của cả hệ thống chính trị và của cả xã hội; tập trung các nguồn lực đáp ứng yêu cầu phát triển đội ngũ công chức; tạo sự chuyển biến mạnh về nhân lực ở tất cả các cấp lãnh đạo từ Trung ương đến cơ sở và người dân về việc cần phải đổi mới triệt để và có tính cách mạng về cải cách công vụ, công chức.

2. Tiếp tục hoàn thiện thể chế quản lý cán bộ, công chức, viên chức
         
- Sửa đổi, bổ sung các quy định về quyền và nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức nhằm điều chỉnh hành vi của cán bộ, công chức trong hoạt động công vụ và hoạt động nghề nghiệp của viên chức. Đồng thời, sửa đổi các quy định bảo đảm cho cán bộ, công chức, viên chức thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình, bao gồm cơ sở vật chất, môi trường làm việc... đặc biệt là quyền được hưởng lương tương xứng với công sức lao động của cán bộ, công chức, viên chức.

- Tiếp tục hoàn thiện việc phân định cán bộ, công chức, viên chức, từ đó xây dựng cơ chế phân cấp quản lý phù hợp với từng loại đối tượng:

 + Đối với cán bộ: phải được quản lý theo các văn bản pháp luật đã được thể chế hóa các chủ trương của Đảng về công tác cán bộ; hoàn thiện phân cấp quản lý cán bộ giữa Trung ương với địa phương, giữa các cơ quan có thẩm quyền của Đảng với các cơ quan nhà nước và các tổ chức chính trị- xã hội.

+ Đối với công chức: cần bảo đảm sự quản lý chặt chẽ và tập trung thống nhất của Chính phủ với phân cấp một số nội dung quản lý (tuyển dụng,sử dụng, đãi ngộ, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức,khen thưởng, kỷ luật, hưu trí, thôi việc...) cho các Bộ, ngành, địa phương. 

+ Đối với viên chức: Tiếp tục hoàn thiện hệ thống thể chế quản lý và tăng cường thực hiện kiểm tra, thanh tra; bảo đảm Chính phủ quản lý thống nhất, bên cạnh tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh cơ chế phân cấp quản lý, giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị, tổ chức sự nghiệp.

Bo Noi vu dinh huong hoan thien che do cong vu
Cán bộ cần được nâng cao năng lực, trách nhiệm công vụ, trách nhiệm xã hội.

 - Hoàn thiện các quy định hướng dẫn về tiêu chuẩn chức danh và phương pháp xác định vị trí việc làm phù hợp với từng loại hình cơ quan, đơn vị; phân công, phân cấp rõ ràng, hợp lý thẩm quyền phê duyệt danh mục vị trí việc làm, đồng thời tăng cường công tác quản lý nhà nước về vị trí việc làm và hệ thống các chức danh, tiêu chuẩn công chức, viên chức. Bộ Nội vụ là cơ quan chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương để chỉ đạo, hướng dẫn, phê duyệt và quản lý vị trí việc làm trên toàn quốc để bảo đảm vai trò đầu mối quản lý thống nhất. Các Bộ, ngành, địa phương và thủ trưởng đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức rà soát để phát hiện những trùng chéo về nhiệm vụ giữa các bộ phận cấu thành, bất hợp lý, từ đó có sự điều chỉnh hợp lý về chức năng, nhiệm vụ, vị trí việc làm và nhân lực.

- Xây dựng bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ của công chức, viên chức, bao gồm: quy định về tiêu chuẩn công chức lãnh đạo, quản các cấp; tiêuchuẩn các ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức; cán bộ cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ, dân phố.

Thứ Tư, 19/08/2015 09:26

Đọc nhiều nhất
Sự Kiện