Bộ Khoa học và Công Nghệ chủ trương cải hành chính

(Diễn đàn trí thức) - Bộ Khoa học và Công nghệ Đánh giá kết quả áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 và phương hướng, nhiệm vụ 2016-2020.

Trước yêu cầu, đòi hỏi bức xúc của đời sống xã hội và sự phát triển nền kinh tế của đất nước, Nhà nước ta đã sớm có chủ trương và chỉ đạo tiến hành cải cách hệ thống bộ máy nhà nước và phương thức hoạt động, nhằm tìm giải pháp từng bước và đồng bộ cho cuộc cải cách hành chính, với mục tiêu xây dựng một bộ máy hành chính nhà nước có năng lực và hiệu quả.

Nhằm hướng đến xây dựng một nền hành chính hiện đại, dân chủ, trong sạch và vững mạnh, việc sử dụng công cụ quản lý thích hợp là rất quan trọng. Trong khá nhiều các mô hình quản lý có thể đưa vào áp dụng trong cơ quan hành chính, hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 là một lựa chọn thích hợp.

Bo Khoa hoc va Cong Nghe chu truong cai hanh chinh
Nhằm hướng đến xây dựng một nền hành chính hiện đại, dân chủ, trong sạch và vững mạnh, việc sử dụng công cụ quản lý thích hợp là rất quan trọng.

Cho đến nay, qua gần mười năm triển khai thực hiện, một lần nữa có thể khẳng định chủ trương áp dụng HTQLCL vào hoạt động các cơ quan hành chính theo Quyết định 144/2006/QĐ-TTg, Quyết định 118/2009/QĐ-TTg và nay là Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg là hoàn toàn đúng đắn. Việc ứng dụng HTQLCL trong hoạt động quản lý nhà nước phục vụ các tổ chức, cá nhân là cần thiết, có hiệu quả thiết thực, phù hợp với xu thế xây dựng nền hành chính hiện đại theo hướng công khai, minh bạch, đáp ứng nhu cầu hội nhập kinh tế thế giới của nước ta, hỗ trợ đắc lực cho chương trình cải cách hành chính của Chính phủ.

I. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH 144/2006/QĐ-TTG VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 118/2009/QĐ-TTG (TỪ NĂM 2006 ĐẾN NĂM 2014)

1. Kết quả đạt được

a) Hình thành hệ thống văn bản quy phạm pháp luật triển khai thực hiện Quyết định 144/2006/QĐ-TTg, Quyết định 118/2009/QĐ-TTg một cách đầy đủ, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện (cụ thể trong Phụ lục I kèm theo).

b) Hình thành hệ thống các cơ sở đào tạo kiến thức quản lý hành chính nhà nước và hệ thống tổ chức/chuyên gia tư vấn, tổ chức chứng nhận/chuyên gia đánh giá, đáp ứng yêu cầu tư vấn, đánh giá HTQLCL trong cơ quan hành chính nhà nước.

c) Hình thành hệ thống cơ quan hành chính nhà nước đã xây dựng và áp dụng HTQLCL có hiệu lực, hiệu quả. Cho đến hết ngày 17/5/2014, đã có 5.970 cơ quan hành chính nhà nước được cấp Giấy chứng nhận HTQLCL (tại địa phương có 4.554 cơ quan hành chính nhà nước trong 63 tỉnh, thành phố được cấp giấy chứng nhận; tại Trung ương có 1416 cơ quan thuộc 20 Bộ, ngành được cấp giấy chứng nhận).

d) Để bảo đảm tiết kiệm, chống lãng phí cũng như thống nhất trong quá trình triển khai xây dựng, áp dụng đối với các cơ quan tương đồng về chức năng, nhiệm vụ, Bộ Khoa học và Công nghệ đã công bố mô hình khung HTQLCL cho các cơ quan hành chính nhà nước tại địa phương; Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Bộ Công an công bố mô hình khung HTQLCL cho các cơ quan hành chính nhà nước ngành dọc trực thuộc đóng tại địa phương.

đ) Để chấn chỉnh, nâng cao chất lượng của hoạt động tư vấn, đánh giá của các tổ chức tư vấn, chứng nhận, Bộ Khoa học và Công nghệ đã thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm, đến nay, về cơ bản hoạt động này đã đi vào nề nếp, đáp ứng được yêu cầu đặt ra.

e) Để tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL tại cơ quan hành chính nhà nước, các Bộ, ngành, địa phương, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động này. Từ đó, có những hướng dẫn, hỗ trợ, kiến nghị những biện pháp để nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động này.

g) Hiệu quả đạt được:

Việc áp dụng HTQLCL vào hoạt động các cơ quan hành chính là hoàn toàn đúng đắn, đã mang lại hiệu quả thiết thực như công việc được cải tiến; phương pháp làm việc khoa học; xác định rõ hơn nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn từ người lãnh đạo tới cán bộ - công chức; rút ngắn thời gian theo quy định trước đây trong xem xét, giải quyết các yêu cầu của dân; giảm đáng kể các sai sót và tồn đọng công việc thường xảy ra trước đây; tinh thần trách nhiệm của cán bộ - công chức được nâng cao; quan hệ giữa cơ quan nhà nước với dân có được cải thiện; đáp ứng yêu cầu của khách hàng tốt hơn, uy tín của cơ quan được nâng cao...

Nhiều cơ quan hành chính đã xây dựng HTQLCL kết hợp với áp dụng công nghệ thông tin, cùng với thực hiện cơ chế thủ tục hành chính “một cửa”, “một cửa liên thông” nên HTQLCL đã xây dựng và áp dụng thực sự có hiệu quả, được người dân khen ngợi, ủng hộ, được lãnh đạo cơ quan đánh giá cao.

Thứ Ba, 27/12/2016 09:53

Đọc nhiều nhất
Sự Kiện