Phổ biến phim trên mạng: Nếu hậu kiểm, kiểm soát thế nào?

(Tin tức thời sự) - Cơ quan phổ biến phim trên mạng sẽ phải cung cấp nội dung, chịu trách nhiệm thẩm định và công cụ gỡ bỏ nếu phát hiện nội dung sai phạm…

Tự phân loại nhưng thanh tra thường xuyên, liên tục

Ngày 24/9, tại Phiên họp toàn thể lần thứ 2, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội  đã cho ý kiến và thông qua báo cáo thẩm tra dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi).

Tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Tạ Quang Đông trình bày Tờ trình Dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi). Theo đó, dự án Luật đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại Phiên họp thứ 3 (tháng 9/2021). Trên cơ sở ý kiến của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Báo cáo thẩm tra sơ bộ của Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục và ý kiến các Ủy ban của Quốc hội, dự án Luật đã được Chính phủ tiếp thu, chỉnh lý và hoàn thiện.

Theo Tờ trình, trong quá trình xây dựng Luật Điện ảnh (sửa đổi) còn một số vấn đề có ý kiến khác nhau về quy định sản xuất phim bằng ngân sách nhà nước và phổ biến phim trên không gian mạng.

Về quy định sản xuất phim bằng nguồn ngân sách Nhà nước, Chính phủ trình Quốc hội 2 phương án. Phương án 1: Giao nhiệm vụ hoặc đặt hàng; Phương án 2: Giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu sản xuất phim. Trong đó, đa số thành viên Chính phủ và cơ quan chủ trì soạn thảo thống nhất với phương án 1.

Về Phổ biến phim trên không gian mạng, Dự thảo Luật quy định tổ chức, cá nhân phổ biến phim trên không gian mạng phải tự phân loại, hiển thị kết quả phân loại phim theo quy định tại Điều 33 Luật Điện ảnh và chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả phân loại phim.

Tuy nhiên, để thực hiện phương án cần xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Điện ảnh (sửa đổi), các quy định về tiêu chí, nội dung phân loại cần cụ thể. Bên cạnh đó cần xây dựng bộ máy kiểm tra, kiểm soát, hệ thống phản hồi cùng lực lượng thanh tra hoạt động thường xuyên, liên tục để giám sát và xử lý kịp thời những vi phạm.

Nội dung Tờ trình cũng nêu các ý kiến đề nghị dự thảo Luật quy định chỉ được phổ biến phim khi có Giấy phép phân loại phim do Bộ VH-TT-DL, UBND cấp tỉnh cấp hoặc Quyết định phân loại của cơ quan báo chí có giấy phép hoạt động phát thanh, truyền hình thì được phép phổ biến trên không gian mạng. Theo đó, cần xem xét kỹ lưỡng đặc biệt về mặt kỹ thuật, về nhân lực và khả năng thực hiện kiểm soát, thẩm định nội dung phim trong bối cảnh phát triển bùng nổ của công nghệ thông tin, thương mại điện tử xuyên biên giới. Với khối lượng đăng tải và truy cập phim hiện nay, chưa có giải pháp hiệu quả nhằm kiểm soát khối lượng thông tin này.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Phan Viết Lượng trình bày dự thảo Báo cáo thẩm tra Dự thảo Luật. Theo đó, Ủy ban tán thành với sự cần thiết sửa đổi toàn diện Luật Điện ảnh nhằm thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 33-NQ/TW; cụ thể hóa Hiến pháp 2013; khắc phục những hạn chế, bất cập của Luật Điện ảnh hiện hành sau 15 năm thi hành... để phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay, tạo hành lang pháp lý thúc đẩy phát triển ngành điện ảnh.

Báo cáo thẩm tra cho biết, hồ sơ Dự án Luật được chuẩn bị đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Nội dung thẩm tra nêu chi tiết về: Chính sách của Nhà nước phát triển điện ảnh; Quản lý nhà nước về điện ảnh; Về sản xuất phim; Phát hành phim; Phổ biến phim; Quảng bá, xúc tiến phát triển điện ảnh; Lưu chiểu, lưu trữ phim.

Cũng tại báo cáo, Ủy ban trình xin ý kiến đại biểu Quốc hội về 2 vấn đề Chính phủ trình xin ý kiến tại Tờ trình số 335/TTr-CP và 01 vấn đề có nhiều ý kiến khác nhau trong quá trình thảo luận.

Pho bien phim tren mang: Neu hau kiem, kiem soat the nao?
Quản lý phim trên mạng là vấn đề nóng được các ĐBQH quan tâm

Về Sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà nước, đa số các thành viên Chính phủ chọn giao nhiệm vụ hoặc đặt hàng nhằm tạo sự bình đẳng giữa các đơn vị nhà nước và tư nhân và phù hợp với Luật Đấu thầu. Đồng thời, đề nghị nghiên cứu quy định cụ thể trường hợp áp dụng hình thức đặt hàng, giao nhiệm vụ, đấu thầu. Đối với việc đấu thầu, cần có quy định chi tiết để bảo đảm tính khả thi vì đây là lĩnh vực đặc thù.

Về phổ biến phim trên không gian mạng, đồng thuận cho rằng, Quy định như Dự thảo Luật là phù hợp với thực tế hiện nay, báo cáo thẩm tra cũng nêu, cần kết hợp việc tổ chức, cá nhân phổ biến phim tự phân loại phim với việc cấp phép phân loại, trong đó chủ yếu là các tổ chức, cá nhân tự phân loại phim; nghiên cứu cấp phép phân loại đối với những cơ sở phổ biến phim có tầm ảnh hưởng lớn tới chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và trong điều kiện có thể cấp phép phân loại được.

Trách nhiệm của cơ quan phổ biến phim

Phát biểu tại phiên họp, Bộ trưởng VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng, Trưởng Ban soạn thảo dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi), Dự thảo Luật được Ủy ban Thường vụ Quốc hội, lãnh đạo Quốc hội đặc biệt quan tâm. Ủy ban Văn hóa, Giáo dục đồng hành cùng Bộ VH-TT-DL nghiên cứu, hoàn thiện. Ban soạn thảo sẽ tiếp tục lắng nghe, xem xét, cân nhắc các ý kiến với mong muốn tìm kiếm giải pháp chung nhất để hoàn thiện, đảm bảo chất lượng của dự án Luật.

Bộ trưởng cũng chia sẻ, dự thảo Luật đã được xây dựng với tinh thần phân cấp nhiều hơn, những gì địa phương làm tốt giao địa phương làm. Về cải cách thủ tục hành chính, dự Luật đã cố gắng đơn giản, bỏ đi một số yếu tố cản trở sự phát triển.

Về một số ý kiến cụ thể, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nêu: "Có ý kiến cho rằng, vấn đề kiểm soát phim có thể đưa ra một số nội dung thẩm định trước, nhưng phải thấy rằng, điện ảnh là tác phẩm nghệ thuật có chủ đề tư tưởng xuyên suốt, không thể cắt đoạn ra được. Nếu chỉ dựa vào một đoạn để nói cả tác phẩm không đảm bảo thì không đúng. Ví dụ, trong phim có cảnh bạo lực nhưng chủ đề xuyên suốt của phim lại là lên án, phê phán bạo lực. Chúng tôi sẽ xem xét, nghiên cứu về những nội dung này".

Về Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng trả lời câu hỏi "Có cần thiết hay không?". Luật Điện ảnh năm 2006 có quy định Quỹ nhưng không quy định nguồn. Lần này, Luật đề xuất Quỹ nằm ngoài ngân sách. Đây là mô hình hoạt động rất hiệu quả ở các nước có nền điện ảnh phát triển trên thế giới. Tại Việt Nam, sự ra đời của Quỹ Hỗ trợ Điện ảnh sẽ là kênh hỗ trợ nhiều lĩnh vực quan trọng, thúc đẩy sức sáng tạo trong nghệ thuật điện ảnh.

Về phim sử dụng ngân sách Nhà nước, theo Bộ trưởng, nhiều ý kiến chọn lựa phương án 2 với lý do phù hợp với Luật Đấu thầu. Tuy nhiên, trong nhiều năm qua, phương thức đấu thầu không thực hiện được. Đa số các thành viên Chính phủ đề xuất phương án giao nhiệm vụ hoặc đặt hàng.

Về nội dung quản lý phổ biến phim trên không gian mạng, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết, ở nội dung này vẫn có nhiều vấn đề khó đặt ra, cần cân nhắc và xin ý kiến.

"Phương án tiền kiểm đảm bảo an toàn nhưng nếu dựa vào công nghệ thì chúng ta chưa đủ sức, không thể kiểm soát được. Hơn nữa, phương án tiền kiểm sẽ khiến gia tăng thêm bộ máy, con người, đi ngược với xu thế chung. Ban soạn thảo vì vậy đưa ra quy định đi theo hướng hậu kiểm, với các điều khoản chặt chẽ, bắt buộc cơ quan phổ biến phim trên mạng cung cấp nội dung, chịu trách nhiệm thẩm định và công cụ gỡ bỏ nếu phát hiện nội dung sai phạm…", Bộ trưởng chia sẻ.

Minh Thái

Thứ Bảy, 25/09/2021 14:06

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện