Bộ Quốc phòng thông tin xử lý vi phạm về đất

(Tin tức thời sự) - Thanh tra Bộ Quốc phòng đã thực hiện 4 cuộc thanh tra, 1 cuộc kiểm tra về đất quốc phòng.

Ngày 25/12/2020, Bộ Quốc phòng có thông báo chính thức trả lời cử tri TP. HCM về kiểm tra, thanh tra, rà soát tình hình quản lý, sử dụng đất quốc phòng.

Theo đó, ngày 29/10/2020, Bộ Quốc phòng nhận được kiến nghị của cử tri TP. HCM do Ban Dân nguyện chuyển đến với nội dung: “Đề nghị tăng cường tổ chức kiểm tra, thanh tra, rà soát tình hình quản lý, sử dụng đất quốc phòng, xử lý nghiêm các sai phạm (nếu có)”.

Trả lời về vấn đề này, Bộ Quốc phòng cho biết, Bộ đã chỉ đạo Thanh tra Bộ Quốc phòng xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2020 và tổ chức triển khai thực hiện.

Nhằm tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng, Bộ Quốc phòng đã thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn quân quán triệt và chấp hành nghiêm quy định của Luật Đất đai năm 2013, Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật đất đai, các nghị quyết, thông tư, chỉ thị của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng về quản lý, sử dụng đất quốc phòng.

Bo Quoc phong thong tin xu ly vi pham ve dat
Cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý việc xây dựng lấn chiếm đất quốc phòng tại khu Đồng Xá, phường Thành Tô, quận Hải An, thành phố Hải Phòng năm 2018 (Ảnh TNO).

Thanh tra Bộ Quốc phòng đã tiến hành 4 cuộc thanh tra, 1 cuộc kiểm tra có nội dung thanh tra, kiểm tra công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng (trong đó, 3 cuộc thanh tra có nội dung thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng đối với Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, Quân đoàn 4, Quân khu 1; 1 cuộc thanh tra chuyên sâu về các nguồn thu, chi từ cho thuê đất, tài sản trên đất quốc phòng đối với Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; 1 cuộc kiểm tra chuyên sâu công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng đối với Bộ Tư lệnh TP. HCM).

Về rà soát, thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng: Căn cứ Nghị quyết số 161/NQ-CP ngày 31/12/2018 của Chính phủ về phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc phòng giai đoạn 2011 - 2020, Kế hoạch sử dụng đất quốc phòng 5 năm kỳ cuối 2016 - 2020; Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng.

Về lập quy hoạch sử dụng đất quốc phòng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050: Thực hiện Quyết định số 955/QĐ-TTg ngày 09/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ cho các Bộ lập quy hoạch ngành quốc gia; Bộ Quốc phòng đã giao Bộ Tổng Tham mưu chỉ đạo cơ quan chức năng triển khai lập Quy hoạch sử dụng đất quốc phòng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định tại Luật Quy hoạch năm 2017 và Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ.

Về công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ: Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn quân phối hợp với chính quyền địa phương nơi đóng quân hoàn thành công tác kiểm kê, lập sơ đồ hiện trạng sử dụng đất quốc phòng báo cáo Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định.

Về xử lý, giải quyết các hợp đồng liên doanh, liên kết làm kinh tế có sử dụng đất quốc phòng ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp quân đội: Căn cứ Quyết định số 92/QĐ-TTg ngày 13/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 59-KL/TW ngày 16/9/2019 của Bộ Chính trị về chủ trương tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng tham gia vào hoạt động sản xuất, xây dựng kinh tế của Quân đội; Bộ Quốc phòng đã ban hành Quyết định số 178/QĐ-BQP ngày 16/01/2020 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quyết định số 92/QĐ-TTg ngày 13/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 17/11/2020, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Nghị quyết số 132/2020/QH14 về thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế; hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng Nghị định của Chính phủ để thực hiện Nghị quyết trên của Quốc hội.

Về giải quyết đất quốc phòng bị tranh chấp, lấn chiếm, cấp chồng: Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai Chỉ thị số 90/CT-BQP ngày 16/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và phương án tổng thể giải quyết đất quốc phòng bị tranh chấp, lấn chiếm, cấp chồng; tăng cường các biện pháp quản lý chặt chẽ đất quốc phòng, không để phát sinh tranh chấp mới, chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết các tranh chấp, lấn chiếm, chồng lấn đất quốc phòng do lịch sử để lại.

Ngọc Khánh

Chủ Nhật, 27/12/2020 15:52

Sự Kiện