Kết quả rà soát ứng viên GS, PGS ngành Y-Dược bị tố

(Giáo dục) - Có 4 trường hợp không đạt tiêu chuẩn là những trường hợp đã không đủ phiếu tín nhiệm khi bầu ở HĐGS ngành Y, có đơn xin rút.

Ngày 30/10, Hội đồng Giáo sư ngành Y, Dược năm 2020 đã công bố việc rà soát xuất bản bài báo quốc tế uy tín và thâm niên giảng dạy liên quan tới sự việc một số ứng viên GS, PGS bị tố gian lận.

Theo đó, ngày 29/10, Hội đồng Giáo sư (HĐGS) hai ngành Y, Dược đã tiến hành cuộc họp, trao đổi với GS.TS Nguyễn Ngọc Châu về một số nội dung liên quan đến xuất bản các bài báo quốc tế có uy tín, thâm niên giảng dạy liên quan đến 21 ứng viên GS, PGS bị phản ánh có dấu hiệu gian dối.

Sau cuộc họp, HĐGS ngành Y, HĐGS ngành Dược và GS Nguyễn Ngọc Châu đã đi đến thống nhất và đồng thuận thống nhất tiêu chuẩn bài báo quốc tế uy tín như sau:

Về tạp chí uy tín: các bên đã thống nhất là các bài báo quốc tế uy tín phải nằm trong tạp chí có trong danh mục của HĐGSNN và trong Nghị quyết của HĐGS ngành Y 2020, bao gồm: WoS (ISI), Scopus, Pubmed và ESCI, cũng như một số tạp chí đã được qui định trong Nghị quyết của HĐGS ngành Y 2020.

Thời gian tính là bài báo quốc tế uy tín được căn cứ theo năm công bố của bài báo quốc tế uy tín. Đối với các bài báo đã được accepted và đã có thông báo, xác nhận của cơ quan Tạp chí trước ngày 30/6/2020 vẫn được chấp nhận với lý do chậm đăng bài do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Nếu trước phiên họp của HĐGSNN mà các bài báo trên chưa được xuất bản chính thức thì không được chấp nhận là bài báo quốc tế uy tín…

Ket qua ra soat ung vien GS, PGS nganh Y-Duoc bi to
Kết quả rà soát cho thấy có 26 ứng viên đủ các điều kiện về các bài báo quốc tế uy tín.

Kết quả kiểm tra các ứng viên

Có 33 ứng viên GS, PGS được GS Nguyễn Ngọc Châu phản ánh và đề nghị xem xét thẩm định lại trong đó bao gồm cả các ứng viên không đủ phiếu tín nhiệm khi bầu tại HĐGS ngành Y, một số ứng viên đã có đơn xin rút khỏi danh sách ứng viên năm 2020...

Kết quả rà soát cụ thể như sau: Nhóm ứng viên có các bài báo đã accepted trên Tạp chí GMR nhưng cho đến nay chưa được xuất bản chính thức. Danh sách này bao gồm có 4 ứng viên.  Ngay sau cuộc họp của HĐGSNY kết thúc, Hội đồng đã báo cáo HĐGSNN cũng như đã thông báo cho các ứng viên này là cho đến trước khi họp HĐGSNN mà các bài báo này không được xuất bản chính thức thì sẽ không nằm trong danh sách xét và đưa ra bầu phiếu tín nhiệm tại HĐGSNN.

Theo Báo cáo của HĐGS ngành Y, GS Châu cũng hoàn toàn đồng thuận với ý kiến, kết quả và cách giải quyết này.

Đối với nhóm ứng viên được rà soát về các bài báo quốc tế uy tín dựa trên các nội dung: Danh mục tạp chí uy tín, cách tra cứu, thời gian xuất bản và chất lượng bài báo uy tín. HĐGS ngành Y, HĐGS ngành Dược và GS Châu đã thống nhất các bài báo uy tín phải nằm trong danh mục của QĐ 37-TTg và quy định của HĐGSNN (QĐ số 18/QĐ-HĐGSNN), gồm: WOS (ISI), Scopus, Pubmed cũng như một số tạp chí quốc tế khác theo Nghị quyết của HĐGSNY thông qua và báo cáo HĐGSNN (Phiên họp 2 của HĐGS ngành Y ngày 17/9/2020); thời gian xuất bản được tính khi các Tạp chí uy tín còn nằm trong danh mục và chất lượng bài báo quốc tế uy tín là quan trọng nhất.

Danh sách các ứng viên được rà soát về các bài báo quốc tế uy tín bao gồm 29 ứng viên. Trong số này có 2 ứng viên PGS không đủ phiếu tín nhiệm của HĐGS ngành Y khi bầu, một ứng viên PGS đã có đơn gửi HĐGS ngành Y và HĐGSNN xin rút khỏi danh sách ứng viên PGS năm 2020. Kết quả rà soát dựa trên các tiêu chí về bì báo quốc tế uy tín đã được cả 2 Hội đồng và GS Châu thống nhất: cho thấy có 26 ứng viên đủ các điều kiện về các bài báo quốc tế uy tín.
   
Đối với các ứng viên GS, PGS ngành Dược, có 10 ứng viên gồm 2 ứng viên GS, 8 ứng viên PGS, trong đó có 5 trường hợp được phản ánh. Sau khi rà soát chỉ có 1 trường hợp PGS giảm số lượng bài báo nhưng vẫn đủ tiêu chuẩn tối thiểu quy định, nên kết quả không thay đổi.

Trong tổng số 33 ứng viên GS, PGS ngành y mà GS Châu nêu kiến nghị, phản ánh và rà soát lại, kết quả cho thấy có 4 ứng viên có các bài báo đã accepted trên Tạp chí GMR và đã được bỏ phiếu tín nhiệm nhưng cho đến nay chưa được xuất bản chính thức (do có xác nhận của nhà xuất bản nêu lý do vì có dịch Covid-19).

Tất cả các ứng viên này,  mặc dù đã được bỏ phiếu tín nhiệm, nhưng HĐGS ngành Y đã báo cáo HĐGSNN (ngay sau cuộc họp của HĐGS ngành Y kết thúc) và đã báo trực tiếp cho các ứng viên là nếu đến ngày họp HĐGSNN mà các bài báo này chưa được xuất bản thì sẽ được đưa ra khỏi danh sách xét duyệt của HĐGSNN.

Có 4 ứng viên gồm hai ứng viên PGS không đủ phiếu tín nhiệm sau khi HĐGS ngành Y bầu, 1 ứng viên không đủ bài báo quốc tế uy tín, 1 ứng viên PGS thiếu thâm niên giảng dạy và ứng viên này đã có đơn gửi HĐGSNN và HĐGS ngành Y xin rút khỏi ứng viên PGS năm 2020.

Như vậy, trong tổng số 33 ứng viên GS, PGS theo phản ánh của GS Nguyễn Ngọc Châu thì có 25 ứng viên GS, PGS đủ tiêu chuẩn xét chức danh GS, PGS để trình lên HĐGSNN, có 4 ứng viên có các bài báo accepted nếu đến trước ngày HĐGSNN họp mà có các bài báo đã được xuất bản thì số ứng viên đủ điều kiện đưa vào danh sách để HĐGSNN xét duyệt là 29 người. 

4 trường hợp không đạt tiêu chuẩn là những trường hợp đã không đủ phiếu tín nhiệm khi bầu ở HĐGSNY, có đơn xin rút…

Minh Thái

Thứ Sáu, 30/10/2020 16:20

Sự Kiện