Giải quyết vấn đề lớn trong cơ chế tự chủ đại học

(Giáo dục) - Trong thực hiện quyền tự chủ của các trường đại học công lập, nổi lên hai vấn đề là quản lý tự chủ nhân sự và quản lý tự chủ tài chính.

Các cơ sở kiểm định chất lượng giáo dục cần hoạt động độc lập với các trường đại học (cần tách các trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục ra khỏi các đại học quốc gia như hiện nay), hình thành các cơ sở kiểm định giáo dục chất lượng mạnh trực thuộc Bộ giáo dục và đào tạo; khuyến khích hình thành các cơ sở kiểm định giáo dục chất lượng thuộc các đơn vị tư nhân và các tổ chức từ nước ngoài.

Thứ hai, cần ban hành lại và chi tiết hóa quy chế hoạt động của các trường đại học công lập hoạt động theo cơ chế tự chủ. Trong giai đoạn đầu của quá trình tự chủ, cần thiết phải đẩy mạnh hoạt động thanh, kiểm tra việc thực hiện các quy định trong quy chế hoạt động của các trường đại học công lập hoạt động theo cơ chế tự chủ và việc chấp hành các quy định của pháp luật liên quan.

Thứ ba, hình thành các hội đồng trường hoạt động đúng thực chất. Hội đồng trường của một trường đại học công lập về bản chất khác đôi chút so với hội đồng quản trị của một trường đại học tư thục.

Tuy nhiên, cả hai hội đồng này đều phải có vai trò giám sát đối với Hiệu trưởng trong việc điều hành các công việc hàng ngày của trường. Các thành viên của hội đồng trường phải là thành viên có uy tín trong xã hội, phải do toàn bộ các thành viên trong trường bầu ra, bao gồm cả chức danh Chủ tịch hội đồng trường.

Danh sách tất cả các thành viên này phải được các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt trước khi chính thức có hiệu lực và đi vào hoạt động. Vì bản chất đây chính là những thành viên đại diện cho nhà nước, cho cộng đồng đóng vai trò “người ủy quyền” trong một trường đại học.

Hiện nay, mặc dù luật quy định hội đồng trường là cơ quan có quyền lực cao nhất của một trường đại học bên cạnh Đảng ủy quản lý các đảng viên trong một trường đại học. Nhưng trên thực tế, Hiệu trưởng của một trường đại học thường có vai trò quyết định trong tất cả các hoạt động của nhà trường.

Vai trò của Chủ tịch hội đồng trường, thậm chí là của bí thư Đảng ủy tại một số trường mờ nhạt. Các thành viên của hội đồng trường của một số trường đại học được giới thiệu lại là những nhân sự được cho là thân quen với Hiệu trưởng, từ đó vô hiệu hóa hoạt động của hội đồng trường.

 Để hội đồng trường hoạt động đúng nghĩa, bảo đảm đúng chất lượng, các cơ quan quản lý nhà nước cần quy định cơ cấu của hội đồng trường; các thành viên trong hội đồng trường, kể cả các thành viên độc lập cần được trả lương;

cần công khai các danh sách của các thành viên hội đồng trường trên website của nhà trường như là một yêu cầu bắt buộc; đồng thời, đưa chất lượng của thành viên hội đồng trường như là một tiêu chí để xếp hạng các trường đại học và là tiêu chí kiểm định chất lượng.

Chất lượng giáo dục đại học cần gắn với mục tiêu bảo đảm nguồn nhân lực chất lượng cao cho quá trình phát triển của đất nước.

Điều này cần gắn với kết quả cuối cùng của quá trình đào tạo đạt chất lượng sinh viên ra trường và việc làm cho sinh viên sau khi ra trường.

Tuy nhiên, các quy định hiện nay về bảo đảm chất lượng sinh viên ra trường vẫn còn hết sức đơn giản. Hầu hết dựa vào tuyên bố chuẩn đầu ra của các trường đại học.

Việc khảo sát đánh giá của nhà tuyển dụng về chất lượng chương trình đào tạo, chất lượng sinh viên vẫn còn rất hình thức, chủ yếu do các trường đại học tự triển khai và công bố.

Thậm chí, việc thống kê số lượng việc làm của sinh viên ra trường được giao cho chính các trường đại học thực hiện. Điều này dẫn đến các trường có thể thay đổi số liệu, vì mục tiêu tăng số lượng tuyển sinh của trường mình.

Ksor H’Bơ Khăp, Ủy viên Ủy ban Dân tộc Quốc hội (Nguồn Báo Điện tử Đại biểu Nhân dân)

Thứ Hai, 05/11/2018 14:20

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện