Không lựa chọn cán bộ tham nhũng, xu nịnh...

(Chính trị Việt Nam) - Cán bộ không công tâm nhìn tiêu chuẩn sẽ khác. Dễ luồn lách để đạt được mục đích, tham vọng cá nhân, bất chấp nguyên tắc, quy chế của Đảng...

Sáng 28/5, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã triệu tập Hội nghị cán bộ toàn quốc triển khai Phương hướng công tác nhân sự và Quy trình giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương, ông Tô Huy Rứa trình bày Phương hướng công tác nhân sự và Quy trình giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Ông Tô Huy Rứa nhấn mạnh trước tình hình thế giới phức tạp, đòi hỏi Đảng, trước hết là BCH TƯ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư phải thực sự có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có trí tuệ, năng lực và uy tín để lãnh đạo Đảng, toàn dân, toàn quân vượt qua mọi khó khăn, bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận hội nghị
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận hội nghị

Ông nêu rõ 4 yêu cầu xây dựng BCH TƯ khóa mới, cả về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, uy tín, đoàn kết; về số lượng, cơ cấu; về tính kế thừa, phát triển; về nội dung, phương pháp giới thiệu, lựa chọn nhân sự.

Về tiêu chuẩn nhân sự ủy viên BCH TƯ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 12, ô nhấn mạnh 3 nhóm tiêu chuẩn:  về bản lĩnh chính trị; về phẩm chất đạo đức cách mạng; về kiến thức, trí tuệ, năng lực, hiệu quả công tác.

Trong đó, ủy viên TƯ phải là những người tiêu biểu của Đảng về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực công tác, nhấn mạnh hơn các tiêu chuẩn về sự kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH; sự trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, đường lối của Đảng, Hiến pháp của Nhà nước và lợi ích của dân tộc; về tầm trí tuệ, tư duy chiến lược, khả năng nắm bắt, đề xuất, giải quyết những vấn đề mới; về đạo đức cách mạng, tinh thần dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; dám đương đầu với khó khăn, thử thách; không tham nhũng, quan liêu, cơ hội, vụ lợi, tham vọng quyền lực, lợi ích nhóm; có ý thức giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng...

Đặc biệt lần này, Phương hướng công tác nhân sự cũng yêu cầu kiên quyết không để lọt vào BCH TƯ những người có một trong các khuyết điểm sau: Bản lĩnh chính trị không vững vàng, không kiên định đường lối, quan điểm; có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, xu nịnh, chạy chọt, tham nhũng, quan liêu cục bộ, vận động cá nhân, phe cánh; chịu trách nhiệm chính về nội bộ mất đoàn kết nghiêm trọng hoặc để xảy ra tham nhũng, thất thoát, vụ việc tiêu cực lớn; kê khai tài sản không trung thực, bản thân hoặc vợ, chồng, con có lối sống thiếu gương mẫu, lợi dụng chức quyền để thu lợi bất chính; hoặc có vấn đề chưa rõ về lịch sử chính trị hoặc chính trị hiện nay.

Cán bộ không công tâm, dễ luồn lách, tham vọng...

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: "công tác nhân sự hết sức quan trọng, đây là vấn đề có tính quyết định".

Dựa trên cơ sở đường lối, quan điểm, phương hướng nhiệm vụ chính trị mà xem xét nhân sự, ai đáp ứng được mới tham gia vào Ban chấp hành Đảng bộ.

"Đường lối là cơ sở để quyết định làm công tác nhân sự, nhưng cán bộ làm ra đường lối, chủ trương, cho nên cán bộ là cái gốc, cán bộ thế nào thì mới có đường lối chủ trương đúng,… nhưng sau khi có đường lối thì cán bộ phải phục tùng đường lối ấy…. Công tác cán bộ nói chung rất quan trọng, nhưng công tác nhân sự của mỗi kỳ Đại hội lại đặc biệt quan trọng, vì phải lựa chọn những người xứng đáng nhất vào cơ quan lãnh đạo cao nhất của cấp ủy các địa phương, cũng như các bộ, ban, ngành Trung ương", Tổng Bí thư nói.

Tổng bí thư chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng

Tổng Bí thư chỉ rõ: Giới thiệu là khâu bắt đầu của quy trình nhân sự. Rất quan trọng. Phải sàng lọc ngay từ đầu, lựa chọn đúng tiêu chuẩn, quy trình, quy định, tạo cơ sở để làm tốt những khâu sau. Công tác nhân sự đòi hỏi phải làm tốt từ địa phương tới Trung ương.

"Trong thực tế công tác cán bộ khó nhất là có trong sáng, công tâm hay không? có quán triệt đúng tiêu chuẩn, yêu cầu, nguyên tắc hay không? Nếu không trong sáng thì nhìn tiêu chuẩn sẽ khác, đến khi làm cũng không đúng quy trình, dễ luồn lách để đạt được mục đích, tham vọng cá nhân, bất chấp nguyên tắc, quy chế của Đảng...", Tổng Bí Thư băn khoăn.

Mặc dù nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn trong thời gian vừa qua, nhưng trước mắt còn nhiều khó khăn, thách thức. Tổng Bí thư nhấn mạnh, mỗi cấp ủy địa phương, Ban Chấp hành Trung ương phải thực sự là một tập thể đoàn kết, thống nhất, trong sạch vững mạnh, muốn vậy phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, dày công chuẩn bị, làm tốt công tác nhân sự Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Chắc chắn sẽ thành công.

Yến Chi

Thứ Sáu, 29/05/2015 06:44

Sự Kiện