Báo cáo TƯ xem xét lùi thời điểm cải cách tiền lương

(Chính trị Việt Nam) - Bộ Chính trị nhất trí chủ trương báo cáo BCH Trung ương, Quốc hội xem xét cho chủ trương lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương mới...

Ngày 17/9, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp của Bộ Chính trị nghe Ban Cán sự đảng Chính phủ báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 2021, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và kế hoạch tài chính-ngân sách nhà nước 3 năm 2022-2024; thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương.

Bao cao TU xem xet lui thoi diem cai cach tien luong
Bộ Chính trị nhất trí chủ trương báo cáo Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội xem xét cho chủ trương về thực hiện lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương mới.

Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, Bộ Chính trị nhất trí chủ trương báo cáo Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội xem xét cho chủ trương lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương mới theo Nghị quyết 27/NQ-TW, ngày 21/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; căn cứ ý kiến các cơ quan liên quan, ý kiến các đồng chí trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư để hoàn thiện tờ trình, báo cáo trình Hội nghị Trung ương lần thứ 4.

Trước đó, ngày 21/5/2018, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Nghị quyết 27/NQ-TW về cải cách chính sách tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

Theo đó, từ 1/7/2021, tiền lương áp dụng chế độ tiền lương mới thống nhất đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trong toàn bộ hệ thống chính trị phải thực sự là nguồn thu nhập chính của cán bộ, công chức, viên chức. Cải cách chính sách tiền lương tuân thủ nguyên tắc phân phối theo lao động và quy luật khách quan của nền kinh tế thị trường; trả lương theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo, phù hợp với nguồn lực của Nhà nước. Đối với khu vực doanh nghiệp, trả lương trên cơ sở thỏa thuận giữa người lao động và chủ sử dụng lao động.

Tuy nhiên, do điều kiện kinh tế còn khó khăn, chịu sự tác động của nhiều yếu tố bất lợi, đặc biệt là ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, tại Hội nghị Trung ương 13 (khóa XII), Ban Chấp hành Trung ương đã tán thành với kiến nghị của Ban Cán sự đảng Chính phủ về lùi thời điểm thực hiện chế độ tiền lương mới với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp là ngày 1/7/2022, chậm một năm so với mục tiêu nêu trong Nghị quyết 27/NQ-TW.

Minh Thái

Thứ Bảy, 18/09/2021 07:45

Sự Kiện